Blokiranje receptora angiotenzina hipertenzije, MSD priručnik dijagnostike i terapije: Arterijska hipertenzija


Valsartan: prošlost, sadašnjost, budućnost Kolovoz 18, Mr. Krešimir Putarek dr.

  1. Bilo vidljivo na ekg hipertenziju
  2. Angina pektoris: liječenje kronične stabilne angine i Prinzmetalove vazospastične angine.
  3. MSD priručnik dijagnostike i terapije: Arterijska hipertenzija
  4. Valsartan: prošlost, sadašnjost, budućnost - Zdravo budi
  5. Najčešća je hipertenzija kojoj se ne zna uzrok primarna, esencijalna ; hipertenzija poznata uzroka sekundarna najčešće je udružena s bubrežnim bolestima.
  6. Lijekovi na recept | Krka - farma
  7. Hipertenzija otupio ruka

Prošlost Od sredine devesetih godina dvadesetog stoljeća od kada je uveden u kliničku praksu, valsartan je široko propisivani lijek kojemu su se širile indikacijska područja, od arterijske hipertenzije, vrlo brzo blokiranje receptora angiotenzina hipertenzije područje srčanog zatajivanja, stanja blokiranje receptora angiotenzina hipertenzije preboljelog infarkta miokarda te i kod dječje populacije s hipertenzijom, nalazeći tako mjesto u cjelovitom kardiovaskularnom kontinuumu.

Po svom sastavu je nepeptidni antagonist angiotenzinskih receptora koji selektivno blokira vezanje angiotenzina II na tip 1 angiotenzinskih receptora. Studije Val-HEFT bolesnici sa srčanim popuštanjem na cjelovitoj terapiji i VALIANT bolesnici s preboljelim infarktom miokarda potvrdile su učinak valsartana i njegov kardioprotektivni učinak u usporedbi s ACE inhibitorima u smislu redukcije morbiditeta i mortaliteta, smanjenja broja hospitalizacija te poboljšanja funkcije lijeve klijetke.

U VALUE studiji bolesnici s arterijskom hipertenzijom redukcija krvnoga tlaka bila je slična kao i u skupini liječenoj amlodipinom, ali uz manju pojavu nefatalnih infarkta miokarda i moždanih udara u skupini bolesnika liječenih amlodipinom. Kao mogući razlog ovakvog rezultata studije naveden je režim doziranja i najveća postignuta doza u valsartanskoj skupini.

U nekoli ko studija usporedbe djelovanja valsartana s drugim antagonistima angiotenzinskih receptora ukazano je na sličan ili bolji učinak valsartana u postizanju  ciljnih vrijednosti, brzini nastupa djelovanja ili održavanju tlaka blokiranje receptora angiotenzina hipertenzije 24 sata.

Kao jedan od zaključaka ovih velikih studija je i smanjena incidencija  fibrilacije atrija koja je neovisni čimbenik za nepovoljniji klinički ishod kod bolesnika sa srčanim popuštanjem ili šećernom bolesti.

Rezultati su analizirani 6 mjeseci nakon uspješne konverzije u sinusni ritam i uz primjenu do mg valsartana u odnosu na placebo. Sadašnjost Novi zamah u kliničkoj praksi upotrebe valsartana donijeli su fiksni kombinirani pripravci, s hidroklorotiazidom te s amlodipinom.

Učinkovitost, podnošljivost i sigurnost valsartana opisane su u opsežnim studijama kod bolesnika s hipertenzijom, srčanim popuštanjem HF te nakon preboljelog  infarkta miokarda MI.

Antagonisti angiotenzinskih receptora – naglasak na telmisartanu - flaviasorrentino.com

Studije su pokazale učinkovitost valsartana u snižavanju krvnog tlaka u različitim populacijama bolesnika uključujući i starije osobe, žene, djecu, pretile, bolesnike s dijabetesom ili kroničnom bolešću bubrega,  bolesnike s visokim rizikom razvoja kardiovaskularnih bolesti, u pripadnika različitih etničkih skupina te u poboljšanju ishoda kardiovaskularnih bolesti.

Valsartan pokazuje o dozi ovisnu učinkovitost u smanjenju sistoličkog i dijastoličkog krvnog tlaka. Može se primijeniti  u rasponu od jedne doze od mg blokiranje receptora angiotenzina hipertenzije. Primjenjivane su i doze do mg na dan i dokazana je učinkovitost i sigurnost ovakve primjene.

Veličina ovih učinaka usporediva s onima iz studija s inhibitorima angiotenzin-konvertirajućeg enzima ACEI. Međutim, valsartan ima povoljniji profil podnošljivosti, sa znatno nižom učestalosti kašlja, a rijetki su slučajevi angio-edema. U skladu s blokiranjem učinaka posredovanih receptorom angiotenzina, valsartan smanjuje razinu cirkulirajućih biokemijskih markera koji su povezani s ulogom angiotenzina II u nastanku endotelne disfunkcije i povećavanju ukupnog kardiovaskularnog rizika npr.

Monoterapija i fiksne kombinacije Učinak valsartana kao monoterapije jasno je definiran. U dozama do mg valsartan je učinkovit u snižavanju blokiranje receptora angiotenzina hipertenzije i dijastoličkog tlaka, a efikasan je i kod bolesnika s izoliranom sistoličkom hipertenzijom.

Dodatak hidroklorotiazida dovodi do dodatnog snižavanja tlaka i bolje kontrole te je moguće započeti terapiju s kombinacijom lijekova. Učinkovit nastup snižavanja arterijskog tlaka brži je kod kombinacije valsartana s diuretikom oko 2.

Antagonisti angiotenzinskih receptora – naglasak na telmisartanu

Stariji bolesnici Osim značajnog učinka na kontrolu krvnoga tlaka, valsartan sam ili u fiksnim kombinacijama s HTZC ili amlodipinom, ima visoku sigurnost primjene te relativno nisku incidenciju nuspojava.

Stoga je povoljan kao inicijalna fiksna, kombinirana terapija kod starijih osoba. Pretili bolesnici Učinak valsartana na krvni tlak kod pretilih osoba usporediv je s drugim antihipertenzivima. Svoj dodatni povoljni učinak kod pretilih osoba valsartan bi mogao ostvariti putem sustava leptina i rezistina smanjujući plazmatske koncentracije ovih spojeva.

Bolesnici s dijabetesom melitusom Kod bolesnika s poremećenom tolerancijom glukoze i faktorima rizika za kardiovaskularne bolesti primjena valsartana kroz 5 godina, uz promjenu stila života, značajno je smanjila incidenciju šećerne bolesti, ali bez redukcije broja kardiovaskularnih događaja. Kod dijabetičara primjena valsartana u visokim dozama značajno smanjuje albuminuriju koja je prediktor pogoršanja funkcije bubrega te marker kardiovaskularnog rizika.

Primjenom kombinacije valsartana i HVTZ ne dolazi do pogoršanja kontrole glukoze u krvi, na tašte ili postprandijalno, što se bilježi pri primjeni nekih drugih antihipertenziva u kombinaciji s hidroklorotiazidom, sugerirajući  tako povoljan metabolički blokiranje receptora angiotenzina hipertenzije valsartana. Budućnost Jedna od studija koja je ukazala na povoljne dodatne plejotropne učinke terapije u liječenju kardiovaskularnih bolesti bila je JUPITER studija.

Niske doze statina značajno su snizile incidenciju velikih kardiovaskularnih događaja i ukupnu smrtnost u ispitanika koji nisu imali povišeni LDL ali je razina hs-CRP-a bila povišena.

CRP je prediktor kardiovaskularnih događaja, a njegovo djelovanje se interpolira u sustav zgrušavanja, stvaranje slobodnih radikala, povećanu pojavu adhezijskih molekula te destabilizaciju plaka. Manje studije na laboratorijskim životinjama  ukazale su na povoljno djelovanje valsartana inhibicijom putem receptora za AT II tipa 1 na degeneraciju stijenke aorte koja nastaje tijekom starenja. Ovaj učinak valsartana posredovan blokiranje receptora angiotenzina hipertenzije promjenama aktivnosti određenih kinaza u stanicama stijenke aorte.

Djelovanje na sastav ekstracelularnog matriksa prepoznati hipertenzije opisano je u studiji Iekushi —a i suradnika. Povećana  sinteza periostina, proteina ekstracelularnog matriksa kojeg luče miociti i fibroblasti, u životinja nakon provociranog infarkta miokarda, reducirana je valsartanom te autori zaključuju da bi ovaj učinak mogao blokiranje receptora angiotenzina hipertenzije povoljne posljedice u remodeliranju miokarda nakon preboljelog infarkta.

Primjenom valsartana kod ovih bolesnika dolazi do redukcije hs-CRP i ICAM-1 te autori zaključuju da ova terapija ima potencijal u smanjivanju rizika od ateroskleroze kod ovih visokorizičnih bolesnika. Redukcija upalne reakcije i promjene u ekspresiji adhezijskih molekula  pogoduju homeostazi endotelnih stanica. Stoga je valsartan u nekoliko radova korišten blokiranje receptora angiotenzina hipertenzije lijek s mogućim učinkom na smanjenje restenoze poslije intervencije s implantacijom blokiranje receptora angiotenzina hipertenzije.

Restenoza u stentu nastaje zbog rasta neointime nakon ozljede arterijske stijenke stentom te prisustva stranog tijela i posljedične upalne reakcije. Prvi radovi koji blokiranje receptora angiotenzina hipertenzije istraživali ovaj problem ukazali su na redukciju rasta neointime nakon ozljede karotidne arterije štakora koji su dobivali ARB.

U radu Okade i suradnika na bolesniku koji su liječeni perkutanom koronarnom intervencijom s implantacijom metalnog stenta bez lijeka bare-metal stentuz primjenu niskih doza valsartana do 80mgdolazi do redukcije angiografske restenoze ali bez razlike u primarnom ishodu koji je uključivao smrtnost, nefatalni infarkt miokarda te ponovnu revaskularizacija lezije. Pokušaj da se valsartan lokalno primjeni putem stenta koji je njime obložen dovodi do redukcije neointimalne hiperplazije smanjujući sintezu kolagena i proliferaciju glatkih mišićnih stanica aorte zečeva.

Slični podatci dobiveni su i na karotidnim arterijama ljudi nakon implantacije stenta u studiji objavljenoj početkom U valsartanskoj skupini registrira se značajna redukcija restenoze u stentu mjerene putem debljine intima-medije karotidne arterije u odnosu na skupinu koja nije dobivala valsartan. Također, u terapijskoj skupini zamijećena je značajna redukcija razine vonWillebrandtovog čimbenika u serumu koji je pokazatelj oštećenja endotela. Parametri za procjenu ovih promjena arterijske stijenke bili su debljina intima medije, brzina pulsnog vala, te beta indeks krutosti.

Krvni tlak je ovisan o perifernoj vaskularnoj rezistenciji blokiranje receptora angiotenzina hipertenzije nepovoljno remodiliranje stijenke arterija i arteriola dovodi do redukcije lumena i posljedičnog povišenja rezistencije. Endotelna disfunkcija povećava arterijsku krutost koja je važan čimbenik nastanka ateroskleroze, koronarne bolesti te kardiovaskularnih bolesti općenito.

Zbog povišena simpatičkog tonusa nastaje dodatna aktivacija renin-angiotenzin-aldosteronskog sustava. Autori su zamijetili poboljšanje parametara arterijske stijenke  intermitentnom primjenom malih doza statina i valsartana.

U periodu bez lijeka, koji je trajao do 12 mjeseci učinci su i dalje bili nazočni, ali su tijekom vremena postupno nestajali. Zbog primjene relativno malih doza lijekova komplijantnost je bila visoka te nije bilo nuspojava.

Učinci su objašnjeni funkcijskim promjenama arterijske stijenke, posredovanih nitričnim oksidom iz endotelnih stanica  uslijed redukcije upale. Jednomjesečna primjena valsartana i statina poboljšava funkcijske karakteristike arterijske stijenke. Učinak je izraženiji kod ispitanika bez ekstenzivne aterosklerotske bolesti i onih u predkliničkoj fazi ateroskleroze. Slične podatke autori opisuju i u blokiranje receptora angiotenzina hipertenzije studijama na eksperimentalnim životinjama.

Kombinacija malih doza atorvastatina i valsartana kod zamoraca hranjenih visoko aterogenom dijetom dovodi do očuvanja endotela mjereno endotelom ovisnom relaksacijom na izoliranim aortama životinja. Također, ova kombinacija značajno smanjuje formiranje aterosklerotskih plakova. Zadnjih godina intenzivno se istražuje mogućnost primjene valsartana u kombinaciji s angiotenzin receptor-neprilizin inhibitorom sakubitril u bolesnika sa srčanim popuštanjem i niskom ejekcijskom frakcijom.

Studija je prekinuta ranije zbog rezultata koji su ukazivali na značajnu redukciju primarnog ishoda, kardiovaskularne smrtnosti i hospitalizacije zbog srčanog popuštanja, u skupini liječenoj kombinacijom valsartana i sakubitrila u odnosu na one liječene enalaprilom. Povoljan učinak ove kombinacije registriran je i u podskupinama bolesnika uključujući i one sa smanjenom bubrežnom funkcijom, bolesnike sa šećernom bolesti, atrijskom fibrilacijom te hipertenzijom.

Sakubitril inhibira enzim neprilizin koji djeluje kao endopeptidaza te razgrađuje neke vazoaktine peptide kao što natriuretski peptidi te bradikinin. Valsartan je pogodan za kombinaciju sa sakubitrilom zbog svojim povoljnih učinaka na miokard, učinaka na arterijski tlak, ali i zbog vrlo slične farmakodinamike kao diakarb i hipertenzija kod inhibitora neprilizina, zbog čega dolazi do maksimalnog učinka inhibicije neprilizina.

Valsartan: prošlost, sadašnjost, budućnost

Također, relativno je mala učestalost hipotenzija u ovoj kombinaciji. Povoljan učinak valsartana u kombinaciji sa sakubitrilom očituje se ponaprije u izostanku djelovanja na bradikininski sustav. Valsartan u ovoj kombinaciji nalazi se u blokiranje receptora angiotenzina hipertenzije maloj dozi što dodatno pridonosi manjem broju nuspojava.

Također, istražuje se mogućnost primjene u bolesnika sa srčanim popuštanjem i očuvanom ejekcijskom frakcijom lijeve klijetke HfpEF. HfpEF je rastući javnozdravstveni problem sa značajnim morbiditetom, brojem hospitalizacija i mortalitetom.

Bolesnici su randomizirani na terapijsku skupinu liječenu valsartanom te na skupinu liječenu novim lijekom inhibitorom neprilizin angiotenzinskog receptora. Istraživani lijek pokazao je bolji učinak na smanjenje pro-BNP-ate na druge mjerene parametre kao što su dijastolička disfunkcija, tlakovi punjenja, krutost arterija te bubrežna funkcija. Također, ova je studija dala mnoštvo drugih podataka o djelovanju na bubrege u srčanom zatajivanju te na biokemijske markere koji ukazuju na fibrozu miokarda lijeve klijetke.

Što se fiksnih kombinacija tiče, za očekivati je pojavu novih kombinacija s valsartanom. Tako je u svibnju ove godine objavljena analiza manje studije o kombinaciji nebivolola s valsartanom naglašavajući povoljne dodatne učinke nebivolova kao selektivnog, vazodilatacijskog beta 1 blokatora te beta 3 agonista koji potiče sintezu blokiranje receptora angiotenzina hipertenzije oksida.

Možda će vas zanimati i ove teme:

Autori naglašavaju farmakološke koristi ova dva lijeka s mnogim dodatnim povoljnim učincima. Nakon svega navedenog, možemo blokiranje receptora angiotenzina hipertenzije da je valsartan siguran i učinkovit lijek, kako u monoterapiji, tako i u fiksnim kombinacijama s povoljnim dijelovanjem tijekom cijelog kardiovaskularnog kontinuuma.

S obzirom na njegova navedena svojstva i dodatne povoljne učinke idealan je u kombinacijama s drugim lijekovima, što je i blokiranje receptora angiotenzina hipertenzije u kombinacij sa sakubitrilom, novim lijekom za srčano popuštanje. Reference Black HR et al.

AMEC - Blokatori sistema RAA i beta blokatori u terapiji hipertenzije

Drugs ; 69 17 The Navigator Study Group: Effect of valsartan on the incidence of diabetes and cardiovascular events. NEJM ; Epstein BJ et al. Expert Rev Cardiovasc Ther ; 7 11 Janic M et al. Okada T et al. Beneficial effects of valsartan on target lesion revascularisation after percutaneous coronary interventions with bare- metal stents.

Circ J ; Janić M et al. Eur J Pharmacol ; Peters S et al. J Invasive Cardiol. Int J Cardiol. Blokiranje receptora angiotenzina hipertenzije E Et al: Impaired systolic function by strain imaging in heart failure with preserved ejection fraction. J Am Coll Cardiol ; Suzuki H et al: Valsartan prevents neointimal hyperplasia after carotid artery stenting by suppressing endothelial cell injuries. Neurol Res ; Conen D et al.