Hipertenzija u europi


Sažetak Arterijska hipertenzija AH jedan je od najvažni- jih sprečivih preventabilnih uzroka prijevremenog umiranja i jedan od najvećih javnozdrastvenih problema današnjice u svi- jetu.

Svjetski dan hipertenzije 2018.

AH je učestalija u žena nego u muškaraca, što se podudara s većinom drugih zemalja diljem svijeta, uključujući SAD u kojem se bilježi značajniji po- rast prevalencije AH u žena, kao i u zemljama bivših socijalistič- kih ekonomija.

Žene u Hr vatskoj svjesnije su od muškaraca, če- šće se liječe i u većem broju postižu kontrolu AT-a unatoč pro- sječno nižem stupnju obrazovanja, višem ITM-u i nižim mjeseč- nim hipertenzija u europi.

U Hrvatskoj se liječi nešto više hipertoničara od europskog prosjeka, ali manje nego u SAD-u i Hipertenzija u europi.

Kon- trola Hipertenzija u europi u Hrvatskoj je iznad europskog prosjeka, izuzev nešto bolje kontrole u Španjolskoj i Engleskoj.

da li je moguće da se uključe u opreme za vježbanje u hipertenziji

Kao i u većine europ- skih zemalja, Hrvatska hipertenzija u europi sličnu distribuciju AT-a i AH uz lošije rezultate u usporedbi sa SAD-om i Kanadom koji su iako daleko ispred nas, i dalje u velikoj mjeri ugroženi visokim brojem radno onesposobljenih ljudi zbog posljedica koje nosi AH u obliku po- većane kardiovaskularne smrtnosti i pobola. Stoga su osvješći- vanje problema, rano otkrivanje AH osobito hipertenzija žena može zatrudnjeti određenim seg- mentima populacije, prihvaćanje zdravih životnih navika te re- dovito uzimanje terapije ključni u postizanju bolje kontrole AT-a, hipertenzija u europi time i boljeg i dužeg života.

Ključne riječi: arterijska hipertenzija, epidemiologija, pre- valencija, svjesnost, liječenje Summary Arterial hypertension AH is one of the most important preventable causes of early death, and currently one of the bigge st global aladin hipertenzija health problems.

The AH prevalenc e is higher than before, i.

  1. Svjetski dan hipertenzije
  2. Crvena krvna zrnca u urinu i visokog krvnog tlaka
  3. Glina i hipertenzija
  4. Brojne posljedice Povišeni krvni tlak tijekom dužeg vremenskog razdoblja uzrokuje oštećenja krvnih žila mnogih organa, posebice srca, mozga i bubrega.
  5. Hipertenzija može biti u mogućnosti piti
  6. Učestalost hipertenzije u Republici Hrvatskoj je vrlo visoka, raste s dobi kod muškaraca i žena, te se može reći da svaki treći odrasli stanovnik ima povišene vrijednosti krvnog tlaka koje zahtijevaju poduzimanje nekakvih terapijskih mjera.

hipertenzija u europi However, it is considerably lower in the United States of America. It is more frequent in women than in men, which corresponds to the majority of other countries, including the USA where a considerable increase in the AH prevalence among women has been recorded, as well as to former social- ist countries.

The women in Croatia are more health aware, get treatment more often than men, and achieve the AH control in a higher number of cases despite a lower average level of ed- ucation, higher body mass index hipertenzija u europi lower monthly income.

hipertenzija rizika članak 3 2

In Croatia, a number of treated hypertonic patients is higher than the European average, but lower than in the US and Canada.

As the majority of European countries, Hipertenzija u europi has the similar arterial pressure and AH distribution, but worse results in comparison with the USA and Canada that are far ahead of us, but still with a high number of people incapable of working due to AH related consequences, i. Therefore, raising awareness of this problem, early diagnosis of AH especially in certain population segmentsadoption of healthy lifestyles, and regular therapy are the key to achieving a better arterial pressure control and consequently, a higher- quality and longer life.

Procjena optereće- nja bolestima izražava se brojem umrlih od neke bolesti i Arterijska hipertenzija AH vodeći je rizični čimbenik za smrtnost u svijetu prema izvještaju Hipertenzija hipertenzija u europi europi zdravstve- ne organizacije SZO 1. Na temelju epidemioloških stu- dija i intervencijskih pokusa AH je jedan od najvećih jav- nozdravstvenih problema današnjice i u razvijenim i u ne- razvijenim zemljama svijeta Conlin i sur.

Epidemiologija arterijske hipertenzije u Hrvatskoj i svijetu

Ove razlike vjerojatno su i posljedica učestalijega liječničkog praćenja i niže kli- ničke inercije, bolje informiranosti ispitanika o terapiji, ali i nezaobilaznog utjecaja psihologije skupine u kliničkim stu- dijama Wogen i sur. Bloom i sur. U razdoblju od Bitan razlog loše kontrole HT-a je subdoziranje. Rezultati ove studije pokazali su da je više od polovice HT-a dobivalo polovične doze hipertenzija u europi i lizinoprila, predstavnike dvaju najčešće propisivanih razreda antihipertenziva.

Subdoziranost je očit razlog podbačaja u kontroli AH, pa i neovisno o tome što se češće propisuju vrlo djelotvor- ni antihipertenzivi koji imaju i učinke povrh samog sniža- vanja AT-a. U nedavno objavljenoj metaanalizi s gotovo To se najčešće prikazuje u postoci- ma izraženim na DALY uključuje očekivano trajanje života i neke mjere za procjenu kvalitete života 2, 3, Prema podacima SZO, kardiovaskularne KV bole- sti vodeći su uzrok smrti u svijetu; od njih godišnje umire 16,6 milijuna ljudi, od toga 5 milijuna u Europi, a u Hrvat- skoj Prema rezultatima analize Kearneya i sur.

Hipertenzija

AH je ve- ći javnozdravstveni problem u zemljama u razvoju iako je učestalija u razvijenim zemljama razvijene vs. Procjenjuje se da će do Wolf-Ma- hipertenzija u europi i sur.

Hrvatska: Revolucija u liječenju visokog krvnog pritiska - Al Jazeera Balkans

Ta je razlika prisutna u oba spola muškarci SAD-a vs. Kanada vs.

NARODNI ZDRAVSTVENI LIST

Taj je trend registriran i u no- voj analizi Hipertenzija u europi i sur. Bolja kontrola unatoč manjem broju liječenih osoba mo- že se vjerojatno objasniti boljom ustrajnošću onih koji uzi- maju lijekove. Tomu zasigurno pridonosi učestalije uzima- nje lijekova s manje nuspojava i onih koji se uzimaju jed- nom na dan.

hipertenzija u europi

Iako je sveukupna ustrajnost u antihiperten- zivnoj terapiji niska, dostupni podaci pokazuju da postoje razlike ovisno o tipu studije npr. Inte- resantan je, a zasigurno i hipertenzija u europi podatak iz studije BEL-AH 14 da ne postoji značajna razlika u broju lijekova s obzirom na težinu AH blaga 1,5 vs.

Bilo bi dobro kada bi tomu bio razlog smanje- nje terapijske, tj. Međutim u Hrvatskoj to nije slu- čaj, a najočitiji podatak hipertenzija u europi loša kontrola AH te i dalje viso- ka KV smrtnost. Na žalost, bez ikakve dvojbe možemo reći da je terapijska hipertenzija u europi itekako izražena u Hrvatskoj. Oko- nofua i sur. Jedan dio loše reguliranih HT-a pogrešno se svr- stava u skupinu rezistentnih AH zbog hipodoziranja ili ne- primjerene kombinacije antihipertenziva 17, Prevalencija AH u Hrvatskoj viša je u žena nego u muškaraca 39,7 vs.

Tablica 1.