Njegu bolesnika s hipertenzijom


Ishrana kod hipertenzije

Sestrinstvo Sažetak Njegu bolesnika s hipertenzijom hipertenzija je veliki zdravstveni problem. To je često i asimptomatsko stanje koje se lako otkriva i liječi, a ako se zanemari može doći do smrtonosnih komplikacija.

Zbog toga je vrlo važno rano otkrivanje bolesti, a to se može postići češćim kontrolama krvnog tlaka, redovitim posjetama liječniku i sistematskim pregledima.

njegu bolesnika s hipertenzijom hipertenzija li za masažu

U sprječavanju i reguliranju arterijske hipertenzije vrlo važnu ulogu ima i edukacija kojom upozoravamo na čimbenike rizika za nastanak arterijske njegu bolesnika s hipertenzijom, a naglasak stavljamo na promjene životnih navika i važnost redovitog uzimanja propisane terapije.

Arterijska hipertenzija klasificira se ovisno o etiologiji na primarnu ili esencijalnu hipertenziju i sekundarnu hipertenziju.

lijek za hipertenziju forte

Esencijalna hipertenzija je bolest nepoznata uzroka. Sekundarna hipertenzija uzrokovana je nekim poznatim uzrokom. Znatno veći postotak bolesnika ima esencijalnu ili primarnu arterijsku hipertenziju.

Sestrinstvo Sažetak Plućna hipertenzija je kronična bolest plućne cirkulacije karakterizirana povišenim tlakom u krvnim žilama plućnog krvotoka.

Prevalencija arterijske hipertenzije ovisi o spolu, dobi i rasi. Na nastanak hipertenzije utječu i brojni okolinski faktori a to su unos soli, prekomjerna tjelesna težina, pušenje, pretjerana konzumacija alkoholnih pića i fizička aktivnost. Povišen krvni tlak je bolest koja potiče sa vrlo malo simptoma, ili su oni čak i odsutni.

Sestrinstvo Sažetak Sekundarna hipertenzija je definirana kao povišen sistemski krvni tlak zbog uzroka kojeg je moguće identificirati. Sekundarni oblici hipertenzije su rijetki, njihovo otkrivanje je skupo i komplicirano. Izrazito je vaţno liječenje sekundarne hipertenzije u što ranoj dobi, što govori da je rano prepoznavanje i liječenje sekundarne hipertenzije vaţno kako bi umanjilo ireverzibilne promjene na krvnim ţilama. Procjena medicinske sestre mora uključivati paţljivo praćenje krvnog tlaka u čestim i rutinski planiranim vremenskim intervalima. Ako je pacijent na antihipertenzivnim lijekovima, procjenjuje se krvni njegu bolesnika s hipertenzijom kako bi se odredila učinkovitost i otkrila promjena krvnog tlaka.

Pacijenti sa povišenim krvnim tlakom mogu imati vrlo raznolike simptome, ovisno o njegu bolesnika s hipertenzijom da li je još neki sustav organa zahvaćen i oštećen dugogodišnjom hipertenzijom. Početak dijagnostike je pravilno izmjeren krvni tlak.

  • Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita Javno zdravstvo Sažetak Arterijska hipertenzija jedna je od najčešćih kroničnih bolesti današnjice, kako u svijetu, tako i u RH.
  • Kardijalna rehabilitacija mora biti sveobuhvatna, njegu bolesnika s hipertenzijom odnosno doivotna, i u sebi ukljuivati elemente sekundarne prevencije: spreavanje napredovanja bolesti, pojave komplikacija ili njihovo odgaanje, potaknuti aktivni pristup samog bolesnika prema rehabilitaciji, biti nedjeljiva od sekundarne prevencije, u sebi obuhvaati identifikaciju pojedinih rizinih imbenika i njihova intenziteta, utvrditi ukupni rizik i nainiti prognostiku evaluaciju te bolesniku pruiti najveu moguu podrku u borbi protiv svih individualnih rizinih imbenika.

Odmah treba naglasiti da se dijagnoza arterijske hipertenzije ne smije postaviti ako povišene vrijednosti tlaka nisu izmjerene njegu bolesnika s hipertenzijom najmanje tri navrata u dva različita vremena. Dijagnosticiranje se ciljano usmjerava na osnovne rutinske laboratorijske pretrage i postupke procjene oštećenja ciljanih organa, što je bitno u stupnjevanju težine njegu bolesnika s hipertenzijom hipertenzije važne za terapijski pristup. Primarni cilj liječenja bolesnika s arterijskom hipertenzijom jest postići maksimalno sniženje ukupnog rizika kardiovaskularnog mortaliteta i morbiditeta.

U strategiji liječenja hipertenzije treba odrediti specifični terapijski plan za svakog bolesnika posebice s ciljem da se postigne sniženje arterijskog tlaka i smanji ukupni kardiovaskularni rizik.

medicinske mjesta s hipertenzijom u troškovi liječenja hipertenzije u izraelu

Tijekom boravka u bolnici, medicinska sestra treba educirati bolesnika o njegovoj bolesti, naučiti ga samostalno mjeriti tlak, pokazati kako da vodi dnevnik samokontrole krvnog tlaka.

Također mu treba pokazati kako da prepozna komplikacije i kako reagirati kada se komplikacije pojave, kako da provjerava učinak terapije i dijete i osigurati mu socijalnu podršku.

njegu bolesnika s hipertenzijom hipertenzija i neuroza i tahikardija

Za postizanje ciljeva u liječenju izuzetno je važna strpljivost i pridržavanje svih liječničkih savjeta. Medicinska sestra pomaže bolesniku u svladavanju svakodnevnih problema i poteškoća, te ga nastoji razumjeti i biti mu podrška.

njegu bolesnika s hipertenzijom

Ključne riječi.