Tablica psihosomatika hipertenzija, Visoki krvni tlak


Saznajte više o krvnom tlaku u sljedećim tekstovima:

Nediferencirani somatoformni poremećaj vrlo je sličan somatizaciji, ali je za do- nošenje dijagnoze potreban manji broj simptoma. Konverzivni poremećaj uključu- je simptome koji ukazuju na povezanost s nekim neurološkim oštećenjem, iako me- dicinski nalazi pokazuju da tjelesni organi i živčani sustav normalno funkcioniraju.

Najčešće se radi o smetnjama vida, sluha, osjećajima oduzetosti, neugodnim kožnim osjetima i sl. U slučaju poremećaja osjeta boli dominantan je simptom boli koji značajno ometa svakodnevno funkcioniranje, a za takvo stanje ne postoji organska podloga.

Hipohondrija je oblik tablica psihosomatika hipertenzija poremećaja u kojem je osoba pre- plavljena strahom od neke teške i ozbiljne bolesti, a u poremećaju sheme vlastitog tijela zaokupljena je zamišljenim ili prenaglašenim nedostatkom vlastitog izgleda.

Prehrana po bolestima

Posljednja skupina, somatoformni poremećaji neodređeni tablica psihosomatika hipertenzija sve one skupine simptoma koji u potpunosti ne ispunjavaju kriterije za neki od navede- nih poremećaja. Premda se danas u svakodnevnoj kliničkoj praksi većina navedenih termina i dalje koristi, u DSM-5 klasifikaciji došlo je do rekonceptualizacije cijelog ovog područja i za ovu skupinu simptoma uvedena je nova kategorija: poremećaji sa somatskim simpto- mima i srodni poremećaji Okvir 2.

DSM-5 dijagnostički kriteriji za poremećaj sa somatskim simptomima F Jedna ili više tjelesnih tegoba koje dovode do klinički značajne patnje ili koje kao posljedicu imaju značajno ometanje svakodnevnog života.

Stupanj 4 vrlo teška hipertenzija ili viša ili viša Dijagnoza Krvni tlak se mjeri nakon što je osoba sjedila ili ležala 5 minuta. Katkada i više mjerenja nije dovoljno da bi se postavila dijagnoza hipertenzije. Ukoliko početno mjerenje pokazuje visoke vrijednosti krvnog tlaka, mjerenje treba ponoviti isti dan, a zatim dvaput dnevno u naredna dva dana kako bi se sigurno utvrdilo da je krvni tlak trajno povišen. Nakon postavljanja dijagnoze povišenog krvnog tlaka potrebno je odrediti i učinak povišenog krvnog tlaka na važne organe: posebno na krvne žile, srce, mozak i bubrege.

Prekomjerne misli, osjećaji ili ponašanje vezano za tjelesne simptome ili s tim vezane misli koje se očituju u sljedećim karakteristikama: 1. Iako pojedini tjelesni simptomi ne moraju biti stalno prisutni, stanje u kojem osoba ima simptome dugotrajno je dulje od 6 mjeseci. Potrebno je odrediti: a radi li se o tjelesnim simptomima s dominirajućom boli; b radi li se o perzistirajućim simptomima koji traju dulje od 6 gdje živjeti hipertenzije i c težinu simptoma: blaga postojanje samo jednog od 3 pokazatelja navedenih pod Bumjerena postojanje dvaju ili više pokazatelja navedenih pod Bteška tablica psihosomatika hipertenzija dvaju ili više tablica psihosomatika hipertenzija navedenih pod Ba uz tablica psihosomatika hipertenzija se osoba žali na brojne tjelesne smetnje.

Zajedničko obilježje svih navedenih poremećaja istaknuti su tjelesni simptomi po- vezani s klinički značajnom patnjom i teškoćama u svakodnevnom funkcioniranju. Di- jagnoza navedenih poremećaja temelji se na tjelesnim simptomima i uznemirujućim mislima, osjećajima i ponašanjima koji se javljaju kao reakcija na te simptome.

Glavni izbornik

To znači da se naglasak stavlja ne toliko na često medicinski neobjašnjive somatske simptome same po sebi, već tablica psihosomatika hipertenzija način na koji ih osoba interpretira, doživljava tablica psihosomatika hipertenzija nosi se s njima. Klinička procjena stoga je proširena i obuhvaća afektivne, kognitivne i bihevioralne as- pekte somatskih simptoma i najčešće se zahtijeva višedimenzionalni pristup.

Stoga su u psihodijagnostici od velike pomoći tzv. U Okviru 3 prikazan je primjer jednog takvog algoritma koji obuhvaća sva četiri navedena ele- menta, zajedno s pripadajućim mjernim instrumentima kojima se ti aspekti zahvaćaju u najvećoj mjeri. PSS je u tom primjeru jedan od 4 mjerna instrumenta iz algoritma.

Discover the world's research

Tjelesni aspekt dominantno je zastupljen u upitnicima i listama procjene tablica psihosomatika hipertenzija sa- Uvod 12 drže popise tjelesnih simptoma za pregled vidi u Zijlema i sur. Također se dobiva informacija o zdravstvenom statusu, tj. Emocionalni aspekt najčešće uključuje neke mjere tjelesnih posljedica emocional- nog doživljavanja, poput npr.

Skale somatizacije — SOMA iz Skale strahova i anksioznosti SKAD; Vulić-Prtorić, kojom se ispituju tjelesni simptomi koji se javljaju u situa- cijama kada osoba doživljava neku emocionalnu napetost tablica psihosomatika hipertenzija neugodu.

Na taj način dobi- vamo informaciju je li osoba sklona u situacijama stresa reagirati dominantno tjelesnim simptomima i jesu li tjelesni simptomi značajno povezani tablica psihosomatika hipertenzija anksioznosti. Kognitivni aspekt obuhvaća interpretaciju tjelesnih simptoma i u tom smislu su naj- korisnije skale poput onih kojima se ispituje anksiozna osjetljivost. Tako se npr.

Visoki krvni tlak

Skalom anksiozne osjetljivosti AS, koja je također jedna od subskala SKAD, ispituju tjelesnim simptomima tablica psihosomatika hipertenzija njihove kognitivne interpretacije, što je osobito značajno za ranu identifikaciju osoba sklonih paničnim napadima i za planiranje terapijskih postupaka.

Bihevioralni aspekt doživljavanja tjelesnih simptoma uključuje sva ona ponašanja koja pokazuju načine na koje se osoba nosi sa svojim simptomima te što čini u situa- cijama napetosti i stresa. Ovi podatci mogu se dobiti iz mjera suočavanja sa stresom, poput npr. Okvir 3.