Elektroforeza tehnika hipertenzija. elektroforeza


Microproteinuria; SDS- electrophoresis; Sažetak U nekim bolestima bubrega kao što je endemska nefropatija primarno tubularna bolest bubrega nepoznate etiologije, kao i oštećenjima bubrega u kroničnim degenerativnim i sistemskim bolestima kao što su šećerna bolest, hipertenzija i eritematozni lupus od posebnog je interesa otkrivanje mikroproteinurije.

formulacija pijavice hipertenziju krug pumpan hipertenzija

Kako klasičnim metodama za određivanje stupnja i vrste proteinurije to nije moguće, koriste se u tu elektroforeza tehnika hipertenzija osjetljivije tehnike kao što je SDS-elektroforeza na vrlo tankom poliakrilamidnom gelu diskontinuirane gustoće elektroforeza tehnika hipertenzija bojenje proteina otopinom srebra.

Budući da sam postupak bojenja proteina otopinom srebra utječe na pouzdanost dobivenih rezultata, potrebno je postupak elektroforeza tehnika hipertenzija proteina otopinom srebra izvoditi tako da se postignu što izrazitije obojeni proteini i zanemarivo obojena pozadina.

Smjer kretanja čestice ovisi o polaritetu njezina naboja, brzina kretanja povećava se s brojem naboja i s jakošću električnoga polja, a opada s veličinom čestice. Elektroforetska analiza bioloških makromolekula, osobito nukleinskih kiselina i bjelančevina, provodi se na gelovima agaroze ili poliakrilamida različite poroznosti, koja se bira prema veličini čestica. Bojenjem, imunološkom elektroforeza tehnika hipertenzija ili detekcijom radioaktivnosti te fotografiranjem gela nakon elektroforeze dobiva se elektroforetogram.

Zato je svrha elektroforeza tehnika hipertenzija rada bila da se na osnovi opisanih tehnika bojenja proteina otopinom srebra pokuša naći pogodan način bojenja proteina za uzorke mokraće s mikrogramskim i nanogramskim koncentracijama proteina kao što su uzorci mokraće ispitanika iz područja endemske nefropatije i inzulin-ovisnih dijabetičara s početnom nefropatijom.

Izvorni jezik.

frakcija 2 aplikacija hipertenzije